Договор на разработку сайта

Здравствуйте клиенты студии «ВебКлад» и читатели моего блога. На днях мне через контактную форму сайта написала женщина по поводу создания сайта. Сайт сельской рады — другими словами сайт для того чтоб они размещали на нем какую-то информацию — информационный сайт. Но загвоздка в том, что это гос. учреждение и расчёт они хотят сделать через казначейскую службу. И так как наша студия не может дать весь перечень документов этому гос. учреждению то создать сайт для них и подобных гос. служб студия не может. Единственное, как выйти из данной ситуации — прочитав несколько законов могу сказать: Если гос. служба создаёт сайт собственными силами то такой сайт работать и его возьмут, как говорится, на учёт.
Как это можно сделать? Все сотрудники сбрасываются, как на праздник, денежкой  — ведь сайт им очень нужен, и руководство сверху ещё может наседать. И тогда сайт начинает создаваться! На мой взгляд это лучший выход из ситуации. После того как сайт будет создан сами сотрудники его сдают и говорят, что сайт был создан собственными силами, после чего его как говориться берут на «облик» и за его размещение на хостинге и за продление доменного имени платит государство или казначейская служба.
Наша студия может предоставить только договор заключаемый с нами т.е. исполнителями как с физическим лицом. Пример договора:

 ( Так как я работаю на Украине сайт на украинском языке — в договоре беда с пробелами но это исправимо)

Договір розробки сайту:

ДОГОВІР № __

про наданняпослуг з розробкиелектронноінформаційного ресурсу (веб-сайту)

м. Ромни                                                                      11 березня 2015р.

_______________________, надаліЗамовник, з одного боку, та ___________________________, надаліВиконавець,  з другого боку, надалі разом пойменованіСторони, абокожнаокремо – Сторона, уклалиданийдоговір (надаліДоговір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом даного договору є наданняпослугЗамовникові з розробкиелектронноінформаційного ресурсу (веб-сайту), відповідно до технічногозавданняЗамовника.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Під Послугамирозуміється:

–          виконанняпотрібноїЗамовниковіроботи, зазначеної у Розділі 1 даного Договору;

–          надання на вимогуЗамовникаусіхматеріалівпов’язаних з розробкою сайту (векторнихелементів дизайну, двигун сайту, завершенийваріант сайту з усімафункціональнимичастинами та модулями, усіма кодами доступу до файлів та функціоналу сайту);

–          можливістьорганізаціїіменелектронноїпошти;

–          доступ до статистики відвідувань;

–          післязавершеннярозробки сайту одно місячнабезкоштовнапідтримка (внесення будь-якихзмін на сайт до 15 % відзагальногообсягу)

2.2  До складу Послуг не входить налаштуванняабодіагностика персонального комп’ютера, модему і програмногозабезпечення, а такожнавчаннянавичкамроботи в мережіІнтернет.

2.3 За створений сайт, за поточним договором, поверненнякоштіввідбувається у випадку, коли кінцевий продукт не відповідаєранішезатвердженимумовам, у всіхіншихвипадкахповерненнякоштів не відбувається.

3. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИСТОРІН

3.1 Обов’язки Виконавця:

3.1.1 НадатиЗамовниковіПослугишляхомпередачікінцевого продукту на електронномуносіїабовстановлення його на сервері.

3.1.2 НадатиЗамовниковіусікоди доступу до сайту на паперовомуносіїабошляхомпередачі на e-mail Замовника;

3.1.3 ЗберігатиконфіденційністьінформаціїЗамовника, отриманоївіднього при реєстрації, а такожзміступриватнихповідомленьелектронноїпошти за виняткомвипадків, передбаченихчиннимзаконодавствомУкраїни;

3.2 Обов’язкиЗамовника:

3.2.1 ОплачуватиПослугивідповідно до кошторису (п.4.7).

3.2.2 Зберігативиданійомувідповідніфінансовідокументи, щопідтверджуютьзроблену оплату Послуг;

3.2.3 НадатиВиконавцюусінеобхідніматеріали, необхідні для наданняпослуг.

3.3 Права Виконавця:

3.3.1 ТимчасовоприпинитинаданняПослугЗамовникові без поверненнякоштів до одержанняВиконавцемписьмовихпоясненьвідЗамовника у випадку не надходженняоплати за Послуги у встановленимВиконавцемтермін;

3.3.2 Виконавецьвправіприпинитидоговірнівідносини з Замовником в однобічному порядку, з одночаснимвідправленнямписьмовогоелектронногоповідомлення, при порушенніЗамовником умов дійсноїоферти. Моментом розірвання договору і припиненняобслуговуваннявважається дата відправкивідповідногоповідомленняЗамовникові.

3.4 Права Замовника:

3.4.1 ВимагативідВиконавцянаданняПослугвідповідно до умов даного договору.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1 Вартість Послуг визначається відповідно до тарифних планів Виконавця. РозрахункипроводятьсяЗамовником у гривнях за курсом НБУготівкою (або по безготівковомурозрахунку).

4.2 У випадку зміни тарифів, затверджена в день підписання договору вартість по нових тарифах не перераховується.

4.3 Послуги надаються за умовинаявності позитивного балансу на особовомурахункуЗамовника.

4.4 Оплата Послуг у галузі створення сайту проводиться у формі передплати 100% за вартістьреєстраціїхостингу та доменного імені, 50% передплати за замовлення і 50% оплати за замовленняпісляотримання готового сайту. Наявна оплата можебутизробленаЗамовником у готівковійабобезготівковійформі. При безготівковомурозрахункусплатитиможна у будь-якомувідділеннібанківУкраїни. При оплаті через Банк Замовникзобов’язанийвказати в платіжномудокументіреквізитиВиконавця.

4.5 Замовниксамостійнонесевідповідальність за правильністьпроведених ним платежів.

4.6 Факт оплатиПослугвважаєтьсяпідтвердженим при отриманніготівкиВиконавцемабопіслянадходженнязведень з банку про зарахуваннякоштів на рахунокВиконавця.

4.7 Вартістьпослуг:

Перша частинарозробки (________________) – 1 000,00 грн

Друга частинарозробки (________________) – 1 000,00 грн

Сумарнавартістьпослугстановить:   2000,00 грн.

5. ОСОБЛИВІУМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬСТОРІН

5.1 Виконавецьнадаєзавершений і повнофункціональний сайт, однак не гарантуєабсолютнубезперебійністьабобезпомилковістьПослуг у майбутньому з зв’язку з можливиминекоректнимидіямиадміністратора ресурсу чибезпосередньоЗамовника. Виконавецьдокладаєвсіможливізусилля і міри, з метоюнедопущенняцього.

5.2 Виконавець не несевідповідальності за якістьканалівзв’язкузагальногокористування, за допомогоюякихздійснюється доступ Послуг.

5.3 Виконавець не несевідповідальності за прямийабонепрямийзбиток, заподіянийЗамовникові в результатівикористанняабонеможливостівикористанняПослугами, абопонесений в результатіпомилок, пропусків, перерв у роботі, видаленняфайлів, дефектів, затримок у роботіабопередачіданих, абозмінифункцій і інших причин.

5.4 Виконавець не є відповідачемабоспіввідповідачем по будь-якихзобов’язаннях і витратам, пов’язаних з порушеннямположень договору Замовникомабоіншими особами, щовикористовуютьім’якористувача і пароль Замовника; абопов’язанихізпередачею будь-якогоповідомлення, інформації, програмногозабезпеченняабоіншихматеріалів у мережіІнтернетЗамовникомабоіншими особами, щовикористовують його логін і пароль.

5.5 ВиконавецьвиконуєпроханняЗамовника, спрямованітільки з службовоїобласті.

6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУСПІРНИХПИТАНЬ

6.1 ПретензіїЗамовника по наданихПослугахприймаютьсяВиконавцем до розглядутільки в письмовомувиді й у термін не пізніше 5-х календарнихдіб з дати виникненняспірноїситуації. ТермінрозглядупретензійЗамовникаскладає не більш 14 (чотирнадцяти) робочихдіб.

6.2 Розглядпретензій до Виконавця, пов’язаних з наданнямПослуг, здійснюється при пред’явленніЗамовникомвідповіднихфінансовихдокументів, щопідтверджують оплату Послуг.

6.3 Для рішеннятехнічнихпитань при визначенніпровини Замовника в результаті його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет, Виконавець вправі самостійно залучати компетентні організації як експертів.

6.4 При розгляді спірних питань, як докази, сторони вправі надавати роздруковані електронні листи (e-mail), зі збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). У випадку, якщо службова технічна інформація (заголовки) відсутні, такий лист не є доказом. Оригінальність заголовків електронного листа може підтвердити Інтернет – Сервіс – Провайдер, за допомогою якого був відправлений відповідний електронний лист або незалежні експерти.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1 Робота, вказана в п. 1.1 Договору, буде виконана на протязі 50 робочих днів з моменту підписання договору.

7.2 Замовник вправі в будь-який час в однобічному порядку відмовитись від Послуг Виконавця. У цьому випадку Замовник зобов’язаний попередити Виконавця про бажання розірвати Договір. У такому випадку завдаток не повертається.

7.3 Договір набирає сили з моменту внесення замовником завдатку.

7.4 Із усіх питань, не врегульованих у дійсному тексті договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Если такой договор вас устраивает то можно заключить. Вообще, без договора это будет дешевле, ну по крайней мере на мой взгляд.

ПОДПИШИСЬ НА РАССЫЛКУ И УЗНАВАЙ О НОВЫХ ПРОГРАММАХ И ОБНОВЛЕНИЯХ ПЕРВЫМ

Не волнуйтесь мы против СПАМА

Мы будем рады и вашему мнению

      Оставить отзыв

      WEBKLAD
      Сбросить пароль