Договір розробки сайту

Привіт клієнти студії «Веб Скарб» і читачі мого блогу. Днями мені через контактну форму сайту написала жінка з приводу створення сайту. Сайт сільськoї раді — іншими словами сайт для того щоб вони розміщували на ньому якусь інформацію — інформаційний сайт. Але заковика в тому, що це держ. установа і розрахунок вони хочуть зробити через казначейську службу. І так як наша студія не може дати весь перелік документів цій гос. установі то створити сайт для них і подібних держ. служб студія не може. Єдине, як вийти з цієї ситуації — прочитавши кілька законів можу сказати: Якщо держ. служба створює сайт власними силами то такий сайт працюватиме і його візьмуть, як то кажуть, на облік.
Як це можна зробити? Всі співробітники скидаються, як на свято, грошиками — адже сайт їм дуже потрібен, і керівництво зверху ще може насідати. І тоді сайт починає створюватися! На мій погляд це найкращий вихід із ситуації. Після того як сайт буде створений самі співробітники його здають і кажуть, що сайт був створений власними силами, після чого його так би мовити беруть на «облік» і за його розміщення на хостингу і за продовження доменного імені платить держава або казначейська служба як там у них не знаю.
Наша студія може надати тільки договір, який укладається з нами тобто виконавцями як з фізичною особою.

Приклад договору: (Так як я працюю на Україну сайт українською мовою)

Договір розробки сайту:

ДОГОВІР № __

про наданняпослуг з розробкиелектронноінформаційного ресурсу (веб-сайту)

м. Ромни                                                                      11 березня 2015р.

_______________________, надаліЗамовник, з одного боку, та ___________________________, надаліВиконавець,  з другого боку, надалі разом пойменованіСторони, абокожнаокремо – Сторона,уклалиданийдоговір (надаліДоговір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом даного договору є наданняпослугЗамовникові зрозробкиелектронноінформаційного ресурсу (веб-сайту), відповідно дотехнічногозавданняЗамовника.

2. ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ

2.1 ПідПослугамирозуміється:

–          виконанняпотрібноїЗамовниковіроботи, зазначеної у Розділі 1 даного Договору;

–          надання на вимогуЗамовникаусіхматеріалівпов’язаних з розробкою сайту (векторнихелементів дизайну, двигун сайту, завершенийваріант сайту зусімафункціональнимичастинами та модулями, усіма кодами доступу до файлів та функціоналусайту);

–          можливістьорганізаціїіменелектронноїпошти;

–          доступ до статистики відвідувань;

–          післязавершеннярозробки сайту одно місячнабезкоштовнапідтримка (внесення будь-якихзмін на сайт до 15 % відзагальногообсягу)

2.2  До складу Послуг не входить налаштуванняабодіагностика персонального комп’ютера,модему і програмногозабезпечення, а такожнавчаннянавичкамроботи в мережіІнтернет.

2.3 За створений сайт, за поточним договором, поверненнякоштіввідбувається у випадку, коликінцевий продукт не відповідаєранішезатвердженимумовам, увсіхіншихвипадкахповерненнякоштів не відбувається.

3. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИСТОРІН

3.1 Обов’язкиВиконавця:

3.1.1 НадатиЗамовниковіПослугишляхомпередачікінцевого продукту наелектронномуносіїабовстановлення його на сервері.

3.1.2 НадатиЗамовниковіусікоди доступу до сайту на паперовомуносіїабошляхомпередачі на e-mail Замовника;

3.1.3 ЗберігатиконфіденційністьінформаціїЗамовника, отриманоївіднього при реєстрації, атакожзміступриватнихповідомленьелектронноїпошти за виняткомвипадків,передбаченихчиннимзаконодавствомУкраїни;

3.2 Обов’язкиЗамовника:

3.2.1 ОплачуватиПослугивідповідно до кошторису (п.4.7).

3.2.2 Зберігативиданійомувідповідніфінансовідокументи, щопідтверджуютьзроблену оплатуПослуг;

3.2.3 НадатиВиконавцюусінеобхідніматеріали, необхідні для наданняпослуг.

3.3 Права Виконавця:

3.3.1 ТимчасовоприпинитинаданняПослугЗамовникові без поверненнякоштів доодержанняВиконавцемписьмовихпоясненьвідЗамовника у випадку не надходженняоплати заПослуги у встановленимВиконавцемтермін;

3.3.2 Виконавецьвправіприпинитидоговірнівідносини з Замовником в однобічному порядку, зодночаснимвідправленнямписьмовогоелектронногоповідомлення, при порушенніЗамовникомумов дійсноїоферти. Моментом розірвання договору і припиненняобслуговуваннявважаєтьсядата відправкивідповідногоповідомленняЗамовникові.

3.4 Права Замовника:

3.4.1 ВимагативідВиконавцянаданняПослугвідповідно до умов даного договору.

4. ВАРТІСТЬПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1 ВартістьПослугвизначаєтьсявідповідно до тарифнихпланівВиконавця.РозрахункипроводятьсяЗамовником у гривнях за курсом НБУготівкою (або побезготівковомурозрахунку).

4.2 У випадкузмінитарифів, затверджена в день підписання договору вартість по нових тарифах не перераховується.

4.3 Послугинадаються за умовинаявності позитивного балансу на особовомурахункуЗамовника.

4.4 Оплата Послуг у галузістворення сайту проводиться у форміпередплати 100% завартістьреєстраціїхостингу та доменного імені, 50% передплати за замовлення і 50% оплати зазамовленняпісляотримання готового сайту. Наявна оплата можебутизробленаЗамовником уготівковійабобезготівковійформі. При безготівковомурозрахункусплатитиможна у будь-якомувідділеннібанківУкраїни. При оплаті через Банк Замовникзобов’язанийвказати вплатіжномудокументіреквізитиВиконавця.

4.5 Замовниксамостійнонесевідповідальність за правильністьпроведених ним платежів.

4.6 Факт оплатиПослугвважаєтьсяпідтвердженим приотриманніготівкиВиконавцемабопіслянадходженнязведень з банку про зарахуваннякоштів нарахунокВиконавця.

4.7 Вартістьпослуг:

Перша частинарозробки (________________) – 1 000,00 грн

Друга частинарозробки (________________) – 1 000,00 грн

Сумарнавартістьпослугстановить:   2000,00 грн.

5. ОСОБЛИВІУМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬСТОРІН

5.1 Виконавецьнадаєзавершений і повнофункціональний сайт, однак негарантуєабсолютнубезперебійністьабобезпомилковістьПослуг у майбутньому з зв’язку зможливиминекоректнимидіямиадміністратора ресурсу чибезпосередньоЗамовника.Виконавецьдокладаєвсіможливізусилля і міри, з метоюнедопущенняцього.

5.2 Виконавець не несевідповідальності за якістьканалівзв’язкузагальногокористування, задопомогоюякихздійснюється доступ Послуг.

5.3 Виконавець не несевідповідальності за прямийабонепрямийзбиток, заподіянийЗамовниковів результатівикористанняабонеможливостівикористанняПослугами, абопонесений врезультатіпомилок, пропусків, перерв у роботі, видаленняфайлів, дефектів, затримок уроботіабопередачіданих, абозмінифункцій і інших причин.

5.4 Виконавець не є відповідачемабоспіввідповідачем по будь-якихзобов’язаннях і витратам,пов’язаних з порушеннямположень договору Замовникомабоіншими особами,щовикористовуютьім’якористувача і пароль Замовника; абопов’язанихізпередачею будь-якогоповідомлення, інформації, програмногозабезпеченняабоіншихматеріалів умережіІнтернетЗамовникомабоіншими особами, щовикористовують його логін і пароль.

5.5 ВиконавецьвиконуєпроханняЗамовника, спрямованітільки з службовоїобласті.

6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУСПІРНИХПИТАНЬ

6.1 ПретензіїЗамовника по наданихПослугахприймаютьсяВиконавцем до розглядутільки вписьмовомувиді й у термін не пізніше 5-х календарнихдіб з дати виникненняспірноїситуації.ТермінрозглядупретензійЗамовникаскладає не більш 14 (чотирнадцяти) робочихдіб.

6.2 Розглядпретензій до Виконавця, пов’язаних з наданнямПослуг, здійснюється припред’явленніЗамовникомвідповіднихфінансовихдокументів, щопідтверджують оплату Послуг.

6.3 Для рішеннятехнічнихпитань при визначенніпровини Замовника в результаті його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет, Виконавець вправі самостійно залучати компетентні організації як експертів.

6.4 При розгляді спірних питань, як докази, сторони вправі надавати роздруковані електронні листи (e-mail), зі збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). У випадку, якщо службова технічна інформація (заголовки) відсутні, такий лист не є доказом. Оригінальність заголовків електронного листа може підтвердити Інтернет – Сервіс – Провайдер, за допомогою якого був відправлений відповідний електронний лист або незалежні експерти.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1 Робота, вказана в п. 1.1 Договору, буде виконана на протязі 50 робочих днів з моменту підписання договору.

7.2 Замовник вправі в будь-який час в однобічному порядку відмовитись від Послуг Виконавця. У цьому випадку Замовник зобов’язаний попередити Виконавця про бажання розірвати Договір. У такому випадку завдаток не повертається.

7.3 Договір набирає сили з моменту внесення замовником завдатку.

7.4 Із усіх питань, не врегульованих у дійсному тексті договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Якщо такий договір вас влаштовує те можна його укласти. Взагалі, без договору це буде дешевше, ну принаймні на мій погляд.

ПОДПИШИСЬ НА РАССЫЛКУ И УЗНАВАЙ О НОВЫХ ПРОГРАММАХ И ОБНОВЛЕНИЯХ ПЕРВЫМ

Не волнуйтесь мы против СПАМА

Мы будем рады и вашему мнению

      Оставить отзыв

      WEBKLAD
      Сбросить пароль